در این نوشته با جواب صفحه 100 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 100 ریاضی هشتم

1- در شکل روبه رو، سطح شیب‌داری را می‌بینید طول این سطح شیب‌دار را به دست آورید.

image 249

2- الگوی زیر با مثلث‌های هم‌نهشت‌ساخته می‌شود.

الف) دو شکل بعدی را رسم کنید.
ب) محیط هر شکل را پیدا کنید.
ج) محیط شکل شمارهٔ 6 چقدر می‌شود؟
د) محیط شکل شمارهٔ 7 چقدر می‌شود؟

جواب صفحه 100 ریاضی هشتم

برچسب شده در: