در این نوشته با جواب صفحه 100 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 100 علوم چهارم

گفت و گو

درباره ی اینکه «چرا خرخاکی، میگو و خرچنگ را در یک گروه طبقه بندی می کنند،» در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

چون بدنشان بندبند است، دو شاخک دراز و پاهای زیادی دارند. همچنین پوسته ی محکمی از بدن آن ها محافظت می کند.

جمع آوری اطلاعات

درباره ی انواع هزارپاها و غذای آن ها، اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

بعضی از هزارپاها گوشت خوار هستند و بعضی از آن ها گیاه خوار می باشند. هزارپای گوشت خوار سمّی است اما سمّ آن برای انسان ضرر ندارد.

برچسب شده در: