در این نوشته با جواب صفحه 101 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 روان شناسی یازدهم

به نظر شما، با توجه به نمودار فراموشی، کدام یک از افراد زیر با فراموشی کمتری رو به رو خواهند شد؟ چرا؟
حسین، کل روزهای هفته را به گونه ای برنام هریزی می کند که صبح هر روز به یادگیری کتاب خاص و بعد از ظهر آن به یادآوری مطالب صبح می پردازد. رضا، برخلاف حسین، برای آمادگی بیشتر، شیوه مطالعه خودش را به صورتی برنامه ریزی می کند که هر روز به یادگیری درسی خاص بپردازد. به گونهای که اگر در روز شنبه زبان انگلیسی می خواند، در شنبه هفته بعد به مرور آموخته های خودش در این درس می پردازد. با توجه به نمودار فراموشی، شیوه مطالعه رضا درست است یا خیر؟ چرا؟

بر اساس نمودار، بعد از 48 ساعت مطالب موجود در حافظه به تدریج فراموش می شوند. بنابراین حسین نسبت به رضا فراموشی کمتری خواهد داشت و روش مطالعه او بهتر است.

به این دو مثال توجه کرده، سؤال را پاسخ دهید.

1- فاطمه شب گذشته به تماشای سریال مورد علاقه اش پرداخت. وی، به دلیل خواب آلودگی، نتوانست دقایق آخر سریال را ببیند. صبح روز بعد وقایع اتفاق افتاده آن سریال را برای دوستش تعریف کرد. در انتهای صحبت هایش وقایعی از آن سریال را بازگو می کند که به دلیل خواب آلودگی ندیده بود. در این مثال چه خطایی رخ داده است؟

خطای اضافه کردن رخ داده است.

2- علی همه ده بیت شعر حافظ در کتاب درسی را حفظ کرده است. هنگام یادآوری، بیت پنجم را نخوانده، اشعار را به پایان می رساند. در این مثال چه خطایی رخ داده است؟

علی دچار خطای حذف کردن شده است.

با توجه به منحنی نمودار فراموشی بهترین زمان برای مرور اطلاعات چه وقتی است؟ به نظر شما شدت فراموشی در کدام یک از فواصل بعد از یادگیری بیشتر است؟

حدود 6 الی 7 ساعت بعد از یادگیری بهترین زمان برای مرور مطالب رمزگردانی شده است. احتمال فراموشی بین 7 الی 24 ساعت بعد از یادگیری بیشتر اتفاق می افتد.