در این نوشته با جواب صفحه 101 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 ریاضی سوم

کاردرکلاس

1- عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، در کنار آن بنویسید. سپس عددها را با هم مقایسه کنید.
روش مقایسه‌ی خود را برای هم کلاسی‌تان توضیح دهید.

image 367

2- عددهای هر سطر را به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید.

4000,4008,4010,4020
1313,1315,1316,1318,1319

انجام بده

ضلع‌های مثلّث‌های زیر را اندازه بگیرید.
مثلّثی که سه ضلع آن برابرند، متساوی‌الاضلاع نام دارد. ضلع‌های آن را به رنگ سبز کنید. مثلّثی که دو ضلع (ساق) برابر دارد، متساوی السّاقین نام دارد. ضلع‌های آن را به رنگ آبی کنید.

جواب صفحه 101 ریاضی سوم

برچسب شده در: