در این نوشته با جواب صفحه 101 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 ریاضی هفتم

فعالیت

1- در شکل‌های زیر دو نفر نیروهایی برابر به یک جسم وارد می‌کنند. یک نفر آن جسم را هل می‌دهد و یک نفر نیز آن را می‌کشد. توضیح دهید چرا این دو بردار مساوی‌اند.

image 81

2- با توجه به محور اندازهٔ بردارهای زیر را مشخص کنید.

image 80

این بردارها چه ویژگی مشترکی دارند؟ هم‌راستا، هم‌جهت و هم‌اندازه‌اند.

کار در کلاس

 1- 3 بردار مساوی با بردار AB رسم کنید.

image 82
e9f25576 3ae5 4798 8975 d2cb4175552ddcb406b1 77b8 4919 87f8 277533ecd6258ba84628 4cbc 4da0 b84d 7b78c3bd2723

2- روی محور زیر 4 بردار مساوی با اندازهٔ 2 واحد در جهت منفی رسم کنید.

image 83

3- بردارهای مساوی را پیدا کنید.

جواب صفحه 101 ریاضی هفتم

برچسب شده در: