در این نوشته با جواب صفحه 101 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 101 ریاضی چهارم

1- اندازه‌ای را که هر وسیله نشان می‌دهد، با یک عدد مخلوط بنویسید.

image 116
image 117

3- هر کدام از ظرف‌های مربّع شکل به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است. در هر قسمت، مقدار آب موجود را با یک کسر یا عدد مخلوط نشان دهید.

جواب صفحه 101 ریاضی چهارم