در این نوشته با جواب صفحه 102 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 تفکر و سبک زندگی هفتم

به دلخواه خود به یکی از این سؤالات پاسخ دهید:

1- والدین شما برای کاهش عصبانیت یکدیگر چه کاری انجام می دهند؟

والدین من برای کاهش عصبانیت خودشان، اول با همدیگر همدردی می کنند و سعی می کنند عواقب کار خود را به هم یادآوری کنند و بگویند که عصبانیت و کارهای ناخوشایند آنها چه ثمراتی خواهد داشت و ممکن است باعث ایجاد یک اتفاق جبران ناپذیر شود و در آخر برای کاهش عصبانیت خود یک آب یا نوشیدنی خنک می خورند.

2- دربارهٔ پیامد عصبانیت شدید یک خاطرهٔ کوتاه بنویسید.

در یک روزی من به دلیل اتفاق ناخوشایند و بدی در کارهای آن روز، باعث ایجاد جر و بحث با خانواده شد که منجر به عصبانیت میان من و سایر افراد خانواده شد و در نهایت این بحث بالا گرفت  و افراد خانواده را از من دلخور کرد. یکی از پیامدهای این عصبانیت می تواند سرد شدن روابط بین افراد خانواده شود که این خود باعث بروز مشکلاتی در آینده نزدیک می شود و دلخوری ایجاد می کند.