در این نوشته با جواب صفحه 102 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 ریاضی سوم

تمرین

1- جاهای خالی را با کلمه‌ی «کوچک‌تر» یا «بزرگتر» پر کنید. برای هر کدام یک مثال بزنید.


– عددهای دو رقمی کوچک‌تر از عددهای سه رقمی هستند؛ مثل: 25<200
– عددهای چهار رقمی از عددهای سه رقمی بزرگ‌تر هستند؛ مثل: 1280>905
– عددهای دو رقمی از عددهای چهار رقمی کوچک‌تر هستند؛ مثل: 98<5022

2- علامت > یا < یا = بگذارید.

2000>987
137=90+47
450+230<690
4970<5020
850−150>610+50
1100+200>1400−1300

3- با قرار دادن عدد صفر به جای رقم یکان، دهگان حاصل جمع و تفریق‌ها را به صورت تقریبی به دست آورید.

جواب صفحه 102 ریاضی سوم
جواب صفحه 102 ریاضی سوم

4- الف) با حذف رقم یکان و دهگان و قراردادن صفر به جای آن‌ها، عددها را به‌صورت تقریبی بنویسید.
ب) حاصل هر عبارت را با عددهای تقریبی به دست آورید.
ج) حاصل هر عبارت بین کدام دو عدد قرار می‌گیرد؟ در دایره‌ها، عددهای هزارتایی بنویسید.

image 370

کامل کن

محیط مربّع را به صورت زیر به دست آورید.


محیط مربّع = اندازه‌ی یک ضلع × 4

28=7×4

image 371

محیط مربّع چند برابر اندازه‌ی یک ضلع آن است؟

 چهار برابر

2- محیط مثلّث متساوی الاضلاع را به همان ترتیب به دست آورید.


محیط مثلّث متساوی الاضلاع = اندازه‌ی یک ضلع × 3

15=5×3

image 372

محیط مثلّث متساوی الاضلاع چند برابر اندازه‌ی یک ضلع آن است؟

 سه برابر

برچسب شده در: