در این نوشته با جواب صفحه 102 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 102 ریاضی ششم

1- در تصویر زیر، اگر بخواهید مهدی را با کوتاه‌ترین راه به بستنی فروشی برسانید کدام راه را انتخاب می‌کنید؟

راه سبز رنگ

جواب صفحه 102 ریاضی ششم

فاصله‌ی دو نقطه، طول کوتاه‌ترین پاره خطّی است که دو نقطه را به هم وصل می‌کند.

image 425

2- لوله‌ی آبی از کنار خانه‌ای در روستا رد می‌شود.


راه‌هایی از خانه به لوله کشیده شده است. کوتاه‌ترین راه را رنگ کنید.


آیا این راه بر خطّ لوله‌ی آب عمود است؟ بله (با استفاده از گویا)


فاصله‌ی نقطه از خط، طول پاره خطّی است که از نقطه به خط عمود می‌شود.

3- فاصله‌ی رأس (م) از ضلع زیری آن را پیدا کنید.


این پاره خط همان ارتفاع و ضلع (س ن) قاعده‌ی نظیر آن است.


مساحت مثلّث را با همین اندازه‌ها محاسبه کنید.

image 426

جواب کار در کلاس صفحه 102 ریاضی ششم

1- در شکل زیر فاصله‌ی آقای احمدی را از هر سه خیابان پیدا کنید.


با گونیا از نقطه بر هر ضلع عمود رسم کنید و طول آن را اندازه بگیرید.

image 429

جواب فعالیت صفحه 102 ریاضی ششم

1- چند خط بکشید که از وسط پاره خطّ (م ب) بگذرد.

image 430

2- چند خط بکشید که بر پاره خطّ (م ب) عمود باشد.

image 428

3- چند خط می‌توان کشید که هم از وسط پاره خطّ (م ب) بگذرد و هم بر آن عمود باشد؟

یکی

image 427

جواب کار در کلاس صفحه 102 ریاضی ششم

پاره خطّ (ج د) را به هر اندازه که می‌خواهید روی کاغذ بکشید. کاغذ را طوری تا کنید که نقطه‌ی (ج) و (د) روی هم بیفتد.


خطِّ تا را پر رنگ کنید. آیا این خط، عمود منصّفِ پاره خطّ (ج د) است؟

بله چون هم از وسط (ج د) می‌گذرد و هم بر آن عمود است.


یک نقطه روی عمود منصّف بگذارید و به دو سر پاره خطّ (ج د) وصل کنید.


آیا دو پاره خطِّ به دست آمده روی هم افتادند؟

بله


پاسخ خود را با هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.

برچسب شده در: