در این نوشته با جواب صفحه 102 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 ریاضی هشتم

1- حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید.

جواب صفحه 102 ریاضی هشتم

2- حاصل هر یک را به صورت عبارتی توان‌دار بنویسید.

image 260

3- حجم مکعبی به ضلع 2a چند برابر حجم مکعبی به ضلع a است؟

image 261

4- جاهای خالی را با عددها و حرف‌های مناسب پر کنید.

جواب صفحه 102 ریاضی هشتم

برچسب شده در: