در این نوشته با جواب صفحه 102 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 ریاضی هفتم

فعالیت

1- شخصی از نقطهٔ A به نقطهٔ B رفته است. حرکت او را با یک بردار نشان دهید.

اگر این شخص از نقطهٔ B به نقطهٔ A برگردد، حرکت دوم را نیز با یک بردار نشان دهید.

image 270

راستا، اندازه و جهت این دو بردار را با یکدیگر مقایسه کنید. هم‌راستا و هم‌اندازه‌اند ولی در خلاف جهت یکدیگرند.


آیا این دو بردار قرینهٔ یکدیگرند؟ چرا؟ بله، زیرا هم‌اندازه‌اند ولی در جهت مخالف هم هستند.


مجموع حرکت این فرد چقدر است؟ صفر

2- با توجه به نیروهایی که به جسم زیر وارد می‌شوند و همچنین بردارهایی که با هم قرینه‌اند، مشخص کنید جسم به کدام سمت حرکت می‌کند. دلیل خود را توضیح دهید.


بردارهای قرینه یکدیگر را خنثی می‌کنند.

image 267

جسم حرکت نمی‌کند.

image 266

جسم حرکت نمی‌کند.

image 271

جسم حرکت نمی‌کند.

3- با توجه به نیروهای وارد شده به شکل مقابل، جسم به کدام طرف حرکت می‌کند؟ چرا؟
در راستای افقی و عمودی نیروها قرینه‌اند و همدیگر را خنثی می‌کنند.
پس جسم در مسیر جنوب شرقی حرکت می‌کند.

image 272

کار در کلاس

1- با توجه به اندازهٔ بردارهای نیرو که با طول‌های مختلف نشان داده شده است، توضیح دهید که جسم به کدام سمت حرکت می‌کند؟

image 268

به سمت پایین

image 269

به سمت پایین

image 273

به سمت راست

2- با توجه به شکل‌های زیر (6 ضلعی منتظم و متوازی الاضلاع) بردارهای قرینه را نام ببرید.

جواب صفحه 102 ریاضی هفتم
جواب صفحه 102 ریاضی هفتم

برچسب شده در: