در این نوشته با جواب صفحه 102 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 102 ریاضی چهارم

1- با توجّه به واحد مشخّص شده، هر شکل را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

جواب صفحه 102 ریاضی چهارم

آزمایش کن

یک لیوان 10 تا 10 تا درجه بندی شده است. اکنون آب در درجه‌ی 40 است.
یک تکّه سنگ در لیوان می‌اندازیم. آب تا درجه‌ی 50 بالا می‌آید. سنگ را درمی‌آوریم.


آب دوباره روی چه درجه‌ای قرار می‌گیرد؟

40

همین آزمایش را با همان لیوان درجه بندی شده و با سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف انجام دهید و ببینید هربار، آب روی کدام درجه می‌ایستد.