در این نوشته با جواب صفحه 103 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 103 ریاضی ششم

فعالیت

1- مانند نمونه با استفاده از گوشه‌های یک یا چند گونیا، زاویه‌های زیر را بسازید و تصویر آن را بکشید.

image 431

2- در هریک از شکل‌های زیر مجموع زاویه‌های مشخّص شده را به دست آورید.

image 432

کار در کلاس

1- جاهای خالی را کامل کنید.

جواب صفحه 103 ریاضی ششم

2- در هر یک از موارد بالا اختلاف زاویه‌ی متمّم و زاویه‌ی مکمّل چقدر است؟

image 437

3- دو زاویه‌ی متمّم را به گونه‌ای تقسیم کنید که اندازه‌ی یک زاویه دو برابر دیگری باشد.

image 435

هر کدام از این زاویه‌ها چند درجه است؟

image 434

4- همین کار را با دو زاویه‌ی مکمّل انجام دهید. هر کدام از این دو زاویه چند درجه است؟

image 436

برچسب شده در: