در این نوشته با جواب صفحه 103 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 103 ریاضی چهارم

تمرین

جواب صفحه 103 ریاضی چهارم

6- در هر قسمت مقداری از نان‌ها خورده شده و مقدار نان‌های باقی مانده نشان داده شده است. در هر قسمت، مقدار نان باقی مانده را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

image 124

آزمایش کن

1- یک لیوان و یک استکان بردارید. استکان را پر از آب کنید.
آب آن را در لیوان بریزید. آیا لیوان پر می‌شود؟ خیر  چرا؟

چون استکان از لیوان کوچک‌تر است و آب کمتر می‌گیرد.

image 126

حالا لیوان را پر از آب کنید. آب لیوان را در استکان خالی بریزید. چه اتّفاقی می افتد؟ استکان پر و آب سرریز می‌شود چرا؟ چون لیوان بزرگ‌تر است و آب داخل آن بیشتر از ظرفیت استکان است.

2- یک بطری دوغ را در 6 لیوان ریختیم. هر 6 لیوان پر شد و بطری دوغ خالی شد.


گنجایش بطری دوغ چند برابر لیوان است؟ 6
گنجایش لیوان چه کسری از بطری است؟ یک ششم

image 125