در این نوشته با جواب صفحه 103 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 103 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 103 علوم هفتم

با توجه به شکل بالا، به مقایسهٔ بخش‌های یک کارخانه با یاخته بپردازید و جدول زیر را کامل کنید.

بخش‌های یاخته‌ایبخش‌های کارخانهفرایند
غشای پلاسماییدرها و دروازه‌های کارخانهورود و خروج مواد
راکیزه (میتوکندری)منبع انرژی (موتور خانه)تولید انرژی
رناتن (ریبوزوم)بخش مخلوط و پختپروتیئن سازی
دستگاه گلژیبخش بسته‌بندی و توزیعبسته بندی و پخش
هستهاداره مدیریتتنظیم و مدیریت
واکوئلانبارذخیره آب، مواد غذایی و دفع
جواب صفحه 103 علوم هفتم

جواب آزمایش کنید صفحه 103 علوم هفتم

وسایل و مواد: گیاه خزه، سیب‌زمینی، میکروسکوپ، تیغه و تیغک، چوب بستنی، آبی متیل، لوگول

جواب صفحه 103 علوم هفتم

روش آزمایش
1- برگ خزه را روی تیغه قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. لکه‌های سبز رنگ در یاخته‌ها همان سبزدیسه (کلروپلاست‌ها) هستند که بدون رنگ آمیزی مشاهده می‌شوند.

2- همان‌طور که در پایه ششم آموختید، نمونه‌ای از یاخته‌های پوششی دهان را تهیه کنید و روی نمونه چند قطره آبی متیل یا لوگول بریزید. پس از چند دقیقه نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و سه بخش اصلی یاخته، یعنی غشا، هسته و میان یاخته (سیتوپلاسم) را در آن تشخیص دهید.

3- سیب‌زمینی را دو قسمت کنید و لبهٔ کارد را روی آن بکشید. مایع روی لبهٔ کارد را روی تیغهٔ شیشه‌ای منتقل و مقداری لوگول به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه با میکروسکوپ آن را مشاهده کنید. لکه‌های تیره رنگ، دیسه‌های (پلاست‌های) ذخیره‌ای هستند.

چه ماده‌ای در آنها ذخیره شده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

نشاسته، زیرا لوگول برای شناسایی نشاسته به کار می‌رود. در واقع لوگول جذب مولکول‌های نشاسته شده و باعث دیده شدن آنها می‌گردد.

4- شکل آنچه را که در هر مرحله دیدید، رسم کنید. در مورد آن‌ها با گروه خود مشورت کنید.

برچسب شده در: