در این نوشته با جواب صفحه 104 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 104 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 104 ریاضی ششم

وقتی دو خط همدیگر را قطع می‌کنند چهار زاویه درست می‌شود. زاویه‌های زیر دو به دو متقابل به رأس هستند. در شکل زیر زاویه‌ی 1 و 2 و زاویه‌ی 3 و 4 با هم متقابل به رأس هستند.

image 438

1- آیا زاویه‌های مشخّص شده‌ی زیر متقابل به رأس هستند؟ چرا؟


خیر چون ضلع‌ها در امتداد هم نیستند.

image 440

خیر چون ضلع‌ها در امتداد هم نیستند.

image 443

خیر چون رأس زاویه‌ها مشترک نیست.

image 439

2- زاویه‌هایی مثل زاویه‌های زیر را روی کاغذ شفّاف بکشید. حالا کاغذ شفّاف را آن قدر بچرخانید که ضلع‌های زاویه دوباره روی هم قرار بگیرد. آیا می‌توانیم بگوییم زاویه‌ی 3 و 4 با هم برابر است؟

بله چون دقیقا روی هم قرار گرفتند.


زاویه‌ی 1 و 2 چطور؟ بله مساوی هستند.

image 442

3- در شکل‌های زیر کدام دو زاویه با هم برابرند؟

جواب فعالیت صفحه 104 ریاضی ششم
image 441

4- اگر زاویه‌ی (1) پنجاه درجه باشد، زاویه‌ی (2) چند درجه است؟ چرا؟

زاویه (2)برابر 130 درجه خواهد بود زیرا زاویه 1 و 2 مکمل هستند و مجموع آن ها 180 درجه می شود


آیا می‌توان گفت زاویه‌ی (3) مکمّل زاویه‌ی (2) است؟

بله چون مجموع آن‌ها نیم صفحه است.


با این حساب زاویه‌ی (30) چند درجه است؟

50°

زاویه‌ی (3) با کدام زاویه برابر است؟

زاویه 1

زاویه‌ی (2) چطور؟

زوایه 4

image 442

جواب کار در کلاس صفحه 104 ریاضی ششم

اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید.

جواب صفحه 104 ریاضی ششم

2- دایره‌ای بکشید و مانند شکل زیر، روی نقاط آن سوزن بزنید.

image 446

برچسب شده در: