در این نوشته با جواب صفحه 105 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- دریافت شما از این حکایت چیست؟

انسان همواره باید به دنبال اصلاح و تا حد توان موجب نجات هم نوعش بشود.

2- شما با روش کدام یک از وزرا موافقید؟ چرا؟

وزیری که به نیت اصلاح و نجات جان آن اسیر دورغ گفت و موجب نجات جانش شد.

3- نیت هر یک از وزرا برای دروغگویی و راستگویی چه بود؟

نیت وزیر اول نجات جان یک انسان بود ولی نیت وزیر دوم تملق و خودشیرینی در محضر پادشاه.

4- رفتار هر یک از وزرا چه پیامدی برای اسیر می توانست داشته باشد؟

پیامد کار وزیر اول می تواند باعث شود تا اسیر به یکی از موافقان آن ملک و پادشاه تبدیل گردد، ولی پیامد کار وزیر دوم می توانست موجب کشته شدن او گردد.

5- آیا شیوۀ رفتار هر یک از آنها در همۀ زمان ها، مکان ها و شرایط قابل انجام است؟ توضیح دهید.

خیر، بستگی به شرایط و موقعیت دارد.

6- چرا گاهی افراد در بیان واقعیت دچار تردید می شوند؟

به دلیل تبعات ناشی از بیان واقعیت و ترس از روبرو شدن با تبعات آن.

7- بعضی از افراد با نیّت حفظ منافع شخصی، از بیان واقعیت خودداری می کنند. پیامد های چنین نیتی برای فرد و جامعه چیست؟

از بین رفتن اعتماد در بین افراد جامعه

8-با چه معیاری می توان دربارۀ گفتن یا نگفتن واقعیت، تصمیم گرفت؟ با مثال پاسخ خود را توضیح دهید. (در پاسخ خود به سه مفهوم واقعیت، نیّت و پیامد توجه کنید.)

برای مثال گاهی دوستی از دوستی دیگر که در جمع نیست بدگویی می کند و خبر به آن دوست غائب می رسد. آنگاه شما برای اینکه روابط دوستی آن ها به هم نخورد و با نیت ادامه دوستی و رفع اختلاف، واقعیت را برای او نگویی و یا منکر شوی.