در این نوشته با جواب صفحه 105 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 ریاضی سوم

تمرین

1- مقدار پول‌های زیر را حساب کنید. 

2250

image 379

2- ساسان داخل کیف پول خود را نگاه کرد؛ 2 اسکناس 1000 تومانی،یک اسکناس 2000 تومانی و 2 اسکناس 500 تومانی داشت. ساسان چقدر پول داشت؟

5000=2000+2000+1000

3- ستاره در کیف پولش یک اسکناس 5000 تومانی، یک اسکناس 2000 تومانی، 2 اسکناس 1000 تومانی، یک اسکناس 500 تومانی و 2 اسکناس 100 تومانی دارد. او چقدر پول دارد؟ 

9700=5000+2000+2000+500+200

– ستاره چقدر بیشتر از ساسان پول دارد؟

4700=9700−5000

4- حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 105 ریاضی سوم

کامل کن

محیط شکل‌های زیر را به دست آورید.(همه‌ی ضلع‌های هر شکل با هم مساوی‌اند.)

image 380

برچسب شده در: