در این نوشته با جواب صفحه 105 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 ریاضی هفتم

1- در شکل مقابل حرکت از نقطهٔ A به B، با بردار AB نشان داده شده است.

image 280

اگر بتوانیم فقط افقی یا عمودی حرکت کنیم (قرار می‌گذاریم که همیشه ابتدا افقی و سپس عمودی حرکت می‌کنیم.) مسیر حرکت از A تا B را نشان دهید. در بردارهای زیر نیز مسیر را مشخص کنید.

image 281
جواب صفحه 105 ریاضی هفتم
image 282

کار در کلاس

طول جغرافیایی هر نقطه، با نصف‌النهاری که از آن می‌گذرد و عرض جغرافیایی آن نقطه با مدار مربوطهٔ آن مشخص می‌شود. در نقشهٔ مقابل با توجه به مدارها (خط‌های افقی) و مدار مبدأ (خط استوا) و نصف‌النهارها (خط‌های عمودی) و نصف النهار مبدأ (گرینویچ) به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

جواب صفحه 105 ریاضی هفتم

1- مختصات شهرهای زیر را به طور تقریبی بنویسید.

image 283

2- اگر یک هواپیما از خارطوم به لوآندا در مسیر تقریباً مستقیم حرکت کند، حرکت این هواپیما را به صورت تقریبی با یک بردار نشان دهید. مختصات آن بردار را بنویسید.

برای این منظور مختصات بردار AB را روی نقشه ی فوق به دست می آوریم . برای رسیدن از A به B باید تقریبا ۱۷/۵ واحد به سمت چپ و ۲۵ واحد به سمت پایین حرکت کنیم. در نتیجه خواهیم داشت :

image 284

3- از رباط تا لاگوس را با چه برداری می‌توان پیمود؟

برای این منظور مختصات بردار CD را روی نقشه ی فوق به دست میآوریم. برای رسیدن از C به D باید تقریبا ۱۲/۵ واحد به سمت راست و ۲۷/۵ واحد به سمت پایین حرکت کنیم. در نتیجه خواهیم داشت :

image 285

برچسب شده در: