در این نوشته با جواب صفحه 105 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 ریاضی چهارم

1- در هر شکل، مقدار مایع را به دو صورت کسری و اعشاری بنویسید.

image 128

فعالیت

در شکل خط کش، نوشتن عددهای هر قسمت را ادامه دهید.


عدد 1 نشان دهنده‌ی چندتا 0/1 است؟ 10


عدد 2 نشان دهنده‌ی چندتا 0/1 است؟ 20


عدد 1/1 سانتی متر یعنی 1 سانتی متر و 0/1 سانتی متر.


عدد 1/1 سانتی متر یعنی 11 میلی متر یا 11 تا 0/1 سانتی متر.


عدد 1/7 سانتی متر یعنی 17 میلی متر یا 17 تا 0/1 سانتی‌متر.


عدد 1/5 سانتی متر یعنی 15 میلی متر یا 15 تا 0/1 سانتی‌متر.


عدد 1/9 سانتی متر یعنی 19 میلی متر یا 19 تا 0/1 سانتی‌متر.