جواب صفحه ۱۰۵ ریاضی چهارم


haladars بهمن 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۱۰۵ ریاضی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه 105 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 ریاضی چهارم

1- در هر شکل، مقدار مایع را به دو صورت کسری و اعشاری بنویسید.

image 128

فعالیت

در شکل خط کش، نوشتن عددهای هر قسمت را ادامه دهید.


عدد 1 نشان دهنده‌ی چندتا 0/1 است؟ 10


عدد 2 نشان دهنده‌ی چندتا 0/1 است؟ 20


عدد 1/1 سانتی متر یعنی 1 سانتی متر و 0/1 سانتی متر.


عدد 1/1 سانتی متر یعنی 11 میلی متر یا 11 تا 0/1 سانتی متر.


عدد 1/7 سانتی متر یعنی 17 میلی متر یا 17 تا 0/1 سانتی‌متر.


عدد 1/5 سانتی متر یعنی 15 میلی متر یا 15 تا 0/1 سانتی‌متر.


عدد 1/9 سانتی متر یعنی 19 میلی متر یا 19 تا 0/1 سانتی‌متر.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه