در این نوشته با جواب صفحه 105 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 105 فارسی دوم

حالا تو بگو

علی درسش را خواند ← علی کم کم درسش را خواند.

گلی آمد                  ← گلی دوان دوان آمد.

پیدا کن و بگو

1- کلمه هایی را که حرف «ﺣ ح» دارند.

ناراحت، صحرا، حالا، خوشحال

2- کلمه هایی را که حرف «و» در آن ها صدای «اُ» می دهد.

خورشید، موج، دوباره، خوشحالی

فکر کن و بگو

1- خورشید چه فایده هایی دارد؟

خورشید همه جا را روشن و گرم می کند و باعث تشکیل ابرها و بارش باران می شود. هیچ موجود زنده ای نمی تواند بدون وجود خورشید زنده بماند.

2- چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟

چون آب آشامیدنی خیلی کم است و بدون آب هیچ موجودی نمی تواند زندگی کند و همچنین اسراف کردن کار شایسته ای نیست و خداوند اسراف کاران را دوست ندارد.

برچسب شده در: