در این نوشته با جواب صفحه 106 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 106 ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه 106 ریاضی ششم

1- مراحل ساخت یک مکعّب مستطیل را بنویسید.


6 تا مستطیل درست می‌کنیم دو به دو با هم مساوی باشند و ابعاد مستطیل‌ها فقط از 3 عدد تشکیل شده باشد حال مستطیل‌ها را طوری کنار هم قرار می‌دهیم که مستطیل‌های مساوی مقابل هم باشند.

2- چگونه می‌توانیم اندازه‌ای را دقیق‌تر بیان کنیم؟

با استفاده از واحد اندازه‌گیری کوچک‌تر

3- آیا دقّت در اندازه‌گیری همیشه مطلوب و یا مقرون به صرفه است؟


خیر در اندازه‌گیری اشیای ارزشمند، دقت اندازه‌گیری مهم است ولی در مواردی مثل اندازه‌گیری جرم آهن، مصالح ساختمانی و … کمتر اهمیت دارد.

4- مراحل پیدا کردن فاصله‌ی یک نقطه از خط را بنویسید.


با استفاده از گونیا از نقطه عمودی بر خط رسم می‌کنیم و سپس با خط کش طول این عمود را اندازه می‌گیریم.

جواب تمرین صفحه 106 ریاضی ششم

1- مهرداد گفت: اندازه‌ی (ارتفاع / حجم / مساحت قاعده) پاکت شیر (20 سانتی‌متر / یک لیتر / 50 سانتی‌متر مربع)، است.
با توجّه به تصویر در جای خالی سه نوع جواب متفاوت بنویسید.

2- برای هریک از اندازه‌های زیر مثال‌های واقعی پیدا کنید.


15 تا 20 سانتی متر: طول مداد


بین 2 تا 4 لیتر: حجم نوشابه خانواده بزرگ (2/5 لیتر)


100 تا 200 گرم: جرم کتاب کوچک


حدود 5 دقیقه: زمان پیاده‌روی از خانه تا مدرسه


100 تا 150 مترمربّع: مساحت حیاط مدرسه


2 تا 5 هکتار: مساحت زمین کشاورزی


بین هزار تا دو هزار سانتی مترمکعّب: حجم جعبه کارتن گوشی


120 درجه: زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 00 : 4


150 تا 200 سی سی: حجم شربت ضد سرفه تیمکس


30 ثانیه: زمان جویدن لقمه غذا یا زمان انتظار پشت چراغ قرمز


حدود 10 تن: جرم کامیون


1 تا 2 مترمکعّب: حجم منبع آب یا حجم یک حوض بزرگ آب

3- واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.

image 525

1/7 مترمکعّب = 1700 دسی مترمکعّب

image 527

30000 سانتی مترمربّع = 3 مترمربع

image 526

4 مترمکعّب= 4000000 سانتی مترمکعّب

image 528

4- بخشی از گسترده‌ی مکعّب مستطیلی به ارتفاع 5 واحد کشیده شده است. گسترده را کامل کنید. سطح گسترده و حجم مکعّب مستطیل را به دست آورید.

image 529

5- اگر بخواهیم یک جعبه‌ی مقوّایی به شکل زیر بسازیم چقدر مقوّا نیاز داریم؟

image 530

6- در جاهای خالی یکی ازعددهای 4 و 8 و 12 و 16 را بگذارید.


محیط مربّعی به ضلع 16 سانتی متر = 64 سانتی متر 64=4×16


مساحت مربّعی به ضلع 8 سانتی متر = 64 سانتی مترمربّع 64=8×8


حجم مکعّبی به ضلع 4 سانتی متر = 64 سانتی مترمکعّب 64=4×4×4

7- زاویه‌های خواسته شده چند درجه است؟

جواب صفحه 106 ریاضی ششم
جواب صفحه 106 ریاضی ششم

برچسب شده در: