جواب صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۶ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- معادله‌های خط‌های رسم شده را در دستگاه مختصات مقابل کنار هر کدام بنویسید.

image 109

۲- از برخورد دو خط y=−۳ و x=2 کدام نقطه به دست می‌آید؟

image 111
image 112

تمرین

۱- خط‌های به معادلهٔ y=3 و x=−۲ را رسم و مختصات محل برخورد آنها را پیدا کنید. زاویهٔ بین این دو خط چند درجه است؟

image 113

۲- معادلهٔ محور طول‌ها و محور عرض‌ها را بنویسید؛ محل برخورد آنها چه نقطه‌ای است؟

image 114

۳- شیب و عرض از مبدأ خط‌های زیر را پیدا و سپس آن خط‌ها را رسم کنید.

image 115

۴- خط y=ax+b را در نظر بگیرید. در هر یک از حالت‌های مورد نظر، خط را مانند نمونه در دستگاه مختصات رسم کنید.

image 116

۵- معادلهٔ خط‌های زیر را بنویسید.

image 117
image 118

۷- با توجه به شکل مقابل نشان دهید.

image 119

این خط از دو نقطۀ A و B عبور می‌کند. پس برای محاسبۀ شیب خط با استفاده از این دو نقطه، مثلث قائم الزاویه مطابق شکل تشکیل می‌گردد. شیب خط برابر نسبت ارتفاع مثلث به قاعدۀ آن است که در آن ارتفاع برابر y2−y1  و قاعده برابر x2−x1 است.
معادلۀ کلی این خط به صورت زیر است

image 120
image 121

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه