در این نوشته با جواب صفحه 106 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 106 ریاضی چهارم

کار در کلاس

در شکل‌های زیر 1 لیتر به 10 قسمت مساوی تقسیم شده است.
هر قسمت نشان دهنده‌ی چه کسری از یک لیتر است؟ به دو صورت بیان کنید:

image 300

فعالیت

1- می‌خواهیم عددهای 0/7 و یک و سه دهم را روی محور نشان دهیم.

image 301

2- می خواهیم کسر دو پنجم را روی محور نمایش دهیم.

جواب صفحه 106 ریاضی چهارم