در این نوشته با جواب صفحه 107 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 107 ریاضی سوم

کار در کلاس

با توجّه به شکل‌ها، جمع‌ها را انجام دهید یا برای جمع‌های داده شده شکل بکشید.

جواب صفحه 107 ریاضی سوم

کامل کن

محیط مستطیل را به دو صورت به دست آورید.

image 386

محیط مستطیل = 14=4+3+4+3
محیط مستطیل = 14=(2×4)+(2×3)=8+6

image 387

محیط مستطیل = 20=4+6+4+6
محیط مستطیل = 20=(2×6)+(2×4)=12+8

برچسب شده در: