در این نوشته با جواب صفحه 107 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 107 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

1- حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

جواب صفحه 107 ریاضی هشتم

2- جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.

جواب صفحه 107 ریاضی هشتم
جواب صفحه 107 ریاضی هشتم

3- حاصل را به صورت یک عبارت توان‌دار بنویسید.

image 270

فعالیت

مثال‌های داده شده را مطالعه کنید و با پرکردن جاهای خالی توضیح دهید که پاسخ هر یک از تقسیم‌ها چگونه به دست آمده است.

image 271

با توجه به مثال‌های صفحهٔ قبل، توضیح دهید تساوی ۴۵ = ۲۵ : ۸۵ چگونه به دست آمده است. اکنون، برای تقسیم دو عدد توان‌دار با توان‌های مساوی، قانون زیر را کامل کنید.

در تقسیم اعداد‌دار با توان‌های مساوی یکی از توان‌ها را نوشته و پایه‌ها را بر هم تقسیم می‌کنیم.

به کمک قانونی که نوشته‌اید، حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

image 272

اکنون قانون فوق را با نمادهای ریاضی هم نشان دهید.

a و b دو عدد دلخواه و m یک عدد طبیعی و b≠0

image 273

برچسب شده در: