در این نوشته با جواب صفحه 107 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 107 ریاضی چهارم

جواب کاردرکلاس صفحه 107 ریاضی چهارم

1- ظرف‌های زیر به 5 و 10 قسمت مساوی تقسیم شده‌اند.
می‌خواهیم مقدار آب هرکدام را با یک عدد اعشاری نشان دهیم. در اینجا روش کار دو دانش آموز را می‌بینید.
توضیح دهید هر کدام چگونه پاسخ را به دست آورده است.

روش کاظم که مستقیما و بدون نوشتن کسر شش دهم و از استفاده از تعریف عدد اعشاری ، مقدار 0/6 را نوشت.

روش جواد به این صورت است که با استفاده از تعریف کسر مقدار سه پنجم را نوشت و سپس آن را به شش دهم تبدیل کرد و در نهایت آن را به صورت عدد اعشاری 0/6 نوشت.

جواب تمرین صفحه 107 ریاضی چهارم

1- تساوی‌های داده شده را درنظر بگیرید.

image 304

2- هریک از عددهای زیر را با حروف بنویسید.

0/4 : چهار دهم
2/7: دو و هفت دهم
13/1 : سیزده و یک دهم

3- هریک از عددهای زیر را با رقم بنویسید.


دویست و پنج و پنج دهم = 205/5
سه و هشت دهم = 3/8
چهارده و یک دهم = 14/1

4- مقداری روغن در یک ظرف بود. آن را در ظرفی یک لیتری ریختیم. ظرف یک لیتری پر شد. باقی مانده ی روغن را در یک ظرف یک لیتری دیگر ریختیم. نیمی از آن پر شد. ظرف چند لیتر روغن داشته است؟

image 306
image 308

5- هر قسمت در یک ظرف چه کسری از لیتر را نشان می‌دهد؟

0/1

هر شکل چند تا 0/1 لیتر را نشان می‌دهد؟

image 305

1/5 لیتر = 15 تا 0/1

image 307

0/8 لیتر = 8 تا 0/1

image 305

1/5 لیتر = 15 تا 0/1

6- مانند نمونه تساوی‌ها را کامل کنید.

جواب صفحه 107 ریاضی چهارم
جواب صفحه 107 ریاضی چهارم