در این نوشته با جواب صفحه 108 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 108 تفکر و سبک زندگی هفتم

1-  آن سه مرد برای قانع کردن پیرمرد از چه روشی استفاده کردند؟

مداومت در بیان یک دروغ.

2- به نظر شما پیرمرد ساده لوح بود؟ اگر کس دیگری به جای این پیرمرد بود، فریب آنها را می خورد؟

بله، پیرمرد نباید به حرف مردم اهمیت می داد. ممکن بود شخص دیگری هم فریب آن سه مرد را بخورد.

3- تصور کنید فروشنده واقعا سگی را به پیرمرد فروخته بود. در این صورت آیا پیرمرد نباید به حرف آن سه نفر توجه می کرد؟

پیرمرد باید خودش مشاهده می کرد و با استفاده از عقل خود تصمیم می گرفت.

4- به زندگی پیرامون خود نگاه کنید. آیا مثال هایی مانند این داستان سراغ دارید؟

بر عهده دانش آموز.می باشد.

5- آیا می توان از این داستان نتیجه گرفت که در تصمیم گیری ها از نظر دیگران نباید استفاده کنیم؟ چرا؟

خیر، بایستی با اهل خِرَد و متخصص و مورد اعتماد مشورت کرد و از نظر آن ها بهره برد ولی نهایتاً باید خودِ شخص تمیم گیری کند.

6- چه راه هایی وجود دارد که از درستی نظر و تصمیم خود اطمینان بیشتری پیدا کنیم؟

بررسی و مرور کردن نظر و تصمیم خود و تفکر در مورد تصمیم و تبعات آن- از افراد معتمد کمک بگیریم.