در این نوشته با جواب صفحه 108 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 108 ریاضی سوم

تمرین

1- در یک باغ 1143 درخت پرتقال و 185 درخت نارنگی کاشته شده است. این باغ چند درخت دارد؟

1328=1143+185

2- هاجر 1700 تومان و سارا 4350 تومان پول دارند. پول این دو نفر روی هم چقدر است؟

650=1700+4350

3- در یک شهر 3845 دانش آموز پسر و 3751 دانش آموز دختر درس می‌خوانند. این شهر چند دانش آموز دارد؟

7596=3845+3751

4- حاصل جمع‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 108 ریاضی سوم

کامل کن

محیط مستطیل‌ها را با نوشتن رابطه‌ی آن‌ها به دست آورید.

image 389

محیط مستطیل= طول ضربدر 2 + عرض × 2 = 32=(2×9)+(2×7)=18+14

image 390

محیط مستطیل = 16=(2×5)+(2×3)=10+6

برچسب شده در: