در این نوشته با جواب صفحه 108 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 108 ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه 108 ریاضی هشتم

1- حاصل هر یک از تقسیم‌های زیر را به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

جواب صفحه 108 ریاضی هشتم

2- عبارت‌های زیر را ساده کنید و در صورت امکان، پاسخ را به صورت عدد توان‌دار بنویسید.

image 279

جواب تمرین صفحه 108 ریاضی هشتم

1- هر یک از عددهای زیر را به صورت یک عدد توان‌دار بنویسید.

image 280

2- کدام عبارت‌های زیر درست و کدام نادرست‌اند؟ توضیح دهید.

image 281

3- حاصل هر عبارت را به صورت عددی توان‌دار بنویسید.

image 282

4- در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

image 283

5- عددهای زیر را از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین و به ترتیب از چپ به راست مرتب کنید.

image 284

6- کدام تساوی‌های زیر درست و کدام نادرست‌اند؟

image 285

7- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

image 286

برچسب شده در: