در این نوشته با جواب صفحه 109 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 109 ریاضی چهارم

کار در کلاس

1- چند تکّه چوب به طول 0/3 متر و 0/6 متر داریم. اگر دو تکّه چوب 0/3 متری و 0/6 متری را به دنبال هم قرار دهیم، چه طولی به دست می‌آید؟ 

9=0/3+0/6

image 312

با 3 تکّه چوب 0/3 و یک تکّه چوب 0/6 متری چه طول‌هایی را می‌توان نشان داد؟

0/9=0/6+0/3
1/2=0/6+0/3+0/3
1/5=0/6+0/3+0/3+0/3

با یک تکّه چوب 0/3 و 2 تکّه چوب 0/6 متری چه طول‌هایی را می‌توان نشان داد؟

1/2=0/6+0/6
1/5=0/6+0/6+0/3
0/9=0/6+0/3

2- دو دانش‌آموز حاصل جمع زیر را به دو صورت به دست آورده‌اند. راه‌حل‌های آنها را توضیح دهید.

جواب صفحه 109 ریاضی چهارم

فعالیت

1- اگر از ظرف سمت چپ 0/3 لیتر آب مصرف کنیم، مقدار آب باقی مانده را در ظرف سمت راست با رنگ کردن نشان دهید.
برای این عمل یک تفریق بنویسید.

image 362

0/5=0/8−0/3

2- با توجّه به فلش‌های رسم شده برای هر محور یک تفریق بنویسید.

image 361

3- حاصل تفریق‌های زیر را پیدا کنید و توضیح دهید که چگونه همه‌ی تفریق‌ها را می‌توان به اوّلین تفریق تبدیل کرد.


با نوشتن اعداد بر اساس ارزش مکانی آن‌ها مثلاً 30 را بنویسیم 3 دهم یا 3000 را بنویسیم 3 هزارم.

6=9−3

image 363

4- با توجّه به تساوی‌های بالا حاصل تفریق‌های زیر را بنویسید.

image 364

5- در درس قبل یاد گرفتید که 1/3 یعنی 13 تا 0/1، با توجّه به آن، حاصل تفریق‌های زیر را به دست آورید.

image 365
جواب صفحه 109 ریاضی چهارم