جواب صفحه ۱۰۹ فارسی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۰۹ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۰۹ فارسی نهم

گفت و گو

۱. دربارۀ تأثیر صلۀ رحم و احسان به خویشاوندان ، با یکدیگر گفت و گو کنید.

دیدار با خویشاوندان باعث انس و الفت بیشتر می شود، دوستی ها را پابرجا، کینه ها را دور و تخم محبّت در دل ها می کارد.

۲. دربارۀ آیات۲ و ۳ سوره «الرحمان» : »خداوند انسان را آفرید  [و] به او نطق و بیان آموخت«،

بحث کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

خداوند در سوره مبارکه الرحمن فرموده است که انسان را بر اساس حکمت و دلیل آفریده است.

در وجود آدمی دنیایی را خلق کرده است که کتاب بزرگی از آفرینش است. هیچ کدام از آفریده های خدا در بدن آدمی بدون دلیل خلق نشده اند. خدا حتّی ناخن های بدن آدمی را نیز فراموش نکرده است.

نوشتن

۱. ده واژه را که ارزش املایی دارند، از متن درس بیابید و بنویسید.

مفضّل، تأمّل، قاتل، صله رحم، تضرّع، جراحت، قوّه ها، حق تعالی، مصیبت، معصیت

۲. جمله های زیر را بخوانید و قید های آن را مشخّص کنید.

الف) تو هم، شایسته، سخن بگو               . ب) من فعلاً کاری ندارم.

شایسته                                     ب) فعلاً

پ) محمد چرا دیروز غایب بود؟                ت) همایون، دوباره، برنده شد.

چرا دیروز                                         ت) دوباره

۳. بیت زیر را بخوانید و ارتباط آن را با متن درس، در یک بند بنویسید.

جهان چون زلف و خال و خط و ابروست        که هر چیزی به جای خویش نیکوست

محمود شبستری

درس درباره نعمت هایی است که خدا در اختیار انسان قرار داده است. نعمت هایی مانند دست، پا و … . شعر نیز بیان کننده همین منظور و جهان انسان را آفریده های ظاهری می بیند. آفریده هایی چون ابرو، مو و … . درس بیان می کند که اگر هر کدام از این آفریده ها نباشد. نقصی به وجود می آید.

شعر هم همین نکته را بیان می کند که هر آفریده ای در جای خودش بسیار ارزشمند است و اگر نباشد نقصی به وجود می آید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه