در این نوشته با جواب صفحه 11 هندسه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 11 هندسه دهم

کار در کلاس

1- دو نقطه مانند A و B را به فاصله 3 سانتی متر از هم در نظر بگیرید. نقاطی را  بیابید که فاصله‌شان از A، دو و از B دو نیم سانتی متر باشد.
ابتدا دو نقطه A و B را به فاصله‌ی 3 سانتی‌متر از هم در نظر می‌گیریم. کمانی به مرکز A و به شعاع 2 سانتی‌متر و همچنین کمان دیگری به شعاع 2/5 سانتی‌متر و مرکز B رسم می‌کنیم. محل برخورد این دو کمان نقاط مورد نظر است. (نقاط نشان داده شده در شکل)

image 16
جواب صفحه 11 هندسه دهم

2- توضیح دهید که چگونه می‌توان مثلثی به طول اضلاع 4 و 5 و 6 واحد رسم کرد.
ابتدا پاره‌خطی به طول 6 سانتی‌متر را رسم کرده و آن را AB می‌نامیم. از نقطه‌ی A کمانی به مرکز A و شعاع 4 سانتی‌متر و همچنین کمان دیگری به مرکز B و شعاع 5 سانتی‌متر رسم می‌کنیم. محل برخورد دو کمان را C می‌نامیم. نقاط را به هم وصل می‌کنیم.

image 18
جواب صفحه 11 هندسه دهم

3- نقاط B و A  به فاصلهٔ 7 سانتی متر از هم قرار دارند.
نقطه‌ای پیدا کنید که فاصله‌اش از نقطهٔ A برابر …………. و از نقطهٔ B برابر ………….. باشد.

جاهای خالی را به گونه‌ای کامل کنید که مسئلهٔ زیر:
الف) دو جواب داشته باشد.
ب) یک جواب داشته باشد.
پ) جواب نداشته باشد.

جواب صفحه 11 هندسه دهم
جواب صفحه 11 هندسه دهم

فعالیت

1- زاویهٔ xOy و نیم خط Oz را نیمساز آن در نظر بگیرید. فرض کنید نقطهٔ A نقطه‌ای دلخواه روی Oz باشد. ثابت کنید که فاصلهٔ نقطهٔ A از دو ضلع زاویهٔ xOy یکسان است. (یعنی اگر از نقطهٔ A عمودهایی بر نیم خط‌های Oy ،Ox رسم کنیم طول آن‌ها با هم برابر است.)
از نقطه A عمودهایی را بر Ox و Oy رسم می‌کنیم و آنها را B و C می‌نامیم. ثابت می‌کنیم دو مثلث OAB و OAC با هم، هم‌نهشت هستند.

جواب صفحه 11 هندسه دهم
جواب صفحه 11 هندسه دهم
image 19

نتیجه 1: اگر نقطه‌ای روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد فاصله‌اش از دو ضلع زاویه به یک اندازه است.

2- زاویهٔ xOy و نقطهٔ A را چنان در نظر می‌گیریم که فاصلهٔ نقطهٔ A از نیم خط‌های Ox و Oy باهم برابر باشد.
نشان دهید که نقطهٔ A روی نیمساز زاویهٔ xOy قرار دارد.
(راهنمایی: پاره خط OA، و دو عمود از نقطهٔ A بر خطوط Oy و Ox رسم کنید و نشان دهید پاره خط OA همان نیمساز xOy است.)

ابتدا از A عمودهایی را به Oy و Ox رسم می‌کنیم و آنها را B و C می‌نامیم. A را به O وصل کرده و ثابت می‌کنیم که دو مثلث AOB و AOC با هم هم‌نهشت هستند.

image 21
image 20

نتیجه 2: اگر نقطه‌ای به فاصلهٔ یکسان از دو ضلع یک زاویه باشد، آن نقطه روی نیمساز آن زاویه قرار دارد. 

از  (1) و (2) نتیجه می‌گیریم: هر نقطه که روی نیم ساز یک زاویه قرار داشته باشد، از دو ضلع زاویه به یک فاصله است و هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد، روی نیمساز آن زاویه قرار دارد.

برچسب شده در: