در این نوشته با جواب صفحه 110 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 110 ریاضی سوم

کار در کلاس

1- با توجّه به شکل، حاصل تفریق‌ها را به دست آورید یا برای تفریق‌های داده شده، شکل بکشید.

image 563

کامل کن

1- تعداد کلّ مربّع‌ها را با نوشتن ضرب و جمع به دست آورید.

image 564

2- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 110 ریاضی سوم

برچسب شده در: