در این نوشته با جواب صفحه 111 ریاضی دوم ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 111 ریاضی دوم

جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی دوم

1- هر یکی را می‌توان به‌صورت یک قسمت از 10 قسمت نیز نشان داد.

image 468

– عدد 13 را می‌توان به‌صورت 1 ده تایی و 3 قسمت از 10 قسمت بیان کرد.


– عدد 27 را می‌توان به‌صورت 2 ده تایی و 7 قسمت از 10 قسمت بیان کرد.


– عدد 45 را می‌توان به‌صورت 4 ده تایی و 5 قسمت از 10 قسمت بیان کرد.


– عدد 9 را می‌توان به‌صورت 0 ده تایی و 9 قسمت از 10 قسمت بیان کرد.

2- در شکل‌های زیر کدام شکل به قسمت‌های مساوی تقسیم نشده است؟

مثلث

جواب کار در کلاس صفحه 111 ریاضی دوم

جواب الگویابی کن صفحه 111 ریاضی دوم

image 470

برچسب شده در: