جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۱۲ ریاضی نهم

کار در کلاس

دستگاه‌های زیر را به روش جایگزینی حل کنید.

image 134

تمرین

۱- دستگاه‌های زیر را حل کنید.

image 135

۲- یک جواب برای x و y طوری تعیین کنید که تساوی زیر برقرار باشد.

image 136

یکی از پاسخ‌ها به این صورت است که توان هر دو طرف برابر صفر باشد. پس داریم؛

image 137
image 138

۴- در معادلهٔ y=ax+1 اگر به جای a عددهای مختلفی قرار دهیم، معادلهٔ خط‌های زیادی به دست می‌آید. به ازای a=1 و a=2 و a=−۱ این خط‌ها را رسم کنید؛ این خطوط چه ویژگی مشترکی دارند؟

image 139

۵- در یک مزرعه، ۲۰ شترمرغ و گاو وجود دارد. پاهای آنها ۵۶ عدد است. در این مزرعه چند شترمرغ و چند گاو وجود دارد؟ (شترمرغ ۲ پا و گاو ۴ پا دارد).

x : شتر مرغ

y : گاو

image 140

۶- دستگاه معادلهٔ خطی زیر را از دو روش حذفی و ترسیمی حل کنید.

image 141

با استفاده از روش حذفی به یک رابطۀ نادرست (تناقض) رسیدیم و این به معنای آن است که چنین دستگاهی جواب ندارد.

image 142
دو خط با هم موازی هستند و هیچ نقطۀ برخوردی ندارند.

آیا این دستگاه جواب دارد؟ خیر، با هر دو روش روشن است که پاسخی ندارد.

شیب هر دو خط را به دست آورید. توضیح دهید چرا نقطهٔ مشترکی به عنوان جواب معادله به دست نمی‌آید.
شیب دو خط با هم برابر است و عرض از مبدأ آنها با هم اختلاف دارد. بنابراین دو خط موازی هستند که روی هم هم منطبق نیستند و در نتیجه نقطۀ مشترکی ندارند.

۷- مجموع سن علی و پدرش ۷۰ سال و اختلاف آنها ۲۶ سال است. سن هر یک را با تشکیل دستگاه معادلات به دست آورید.
y : سن پدرش    و    x : سن علی

image 143

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه