در این نوشته با جواب صفحه 112 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 112 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه 112 علوم هفتم

لولهٔ گوارش در جانوران گوناگون از بخش‌های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لولهٔ گوارش پرنده‌ای را نشان می‌دهد. لولهٔ گوارش این پرنده چه تفاوت‌هایی با لولهٔ گوارش ما دارد؟

جواب صفحه 112 علوم هفتم

بخش‌های لوله‌ٔ گوارش انسان عبارتند از: دهان، مری، معده‌، روده‌ٔ باریک و روده‌ٔ بزرگ.


بخش‌های لوله گوارش پرنده: دهان، مری، چینه‌دان، معده، سنگدان و روده، لوله‌ٔ گوارش این پرنده چینه‌دان و سنگ‌دان دارد ولی لوله‌ٔ گوارش انسان این بخش‌ها را ندارد. چینه‌دان محل ذخیره‌ٔ غذا است و تا حدودی باعث نرم و مرطوب شدن غذا می‌شود و عبور مواد غذایی از معده‌ٔ پرنده به سرعت انجام می‌شود. در واقع معده‌ٔ حقیقی پرنده، سنگدان است از تفاوت‌های دیگر این است که لوله‌ٔ گوارش انسان دارای روده‌ٔ باریک و روده‌ٔ بزرگ است در حالی که لوله‌ٔ گوارش پرنده فقط یک روده دارد.

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن، وجود آنزیم تجزیه کنندهٔ نشاسته را در بزاق نشان داد.


برای تشخیص وجود این آنزیم در بزاق، آزمایش زیر را می‌توان انجام داد.


در یک بشر محلول نشاسته تهیه می‌کنیم و سه لوله را با حروف A ،B و C مشخص می‌کنیم و به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:


* در لوله‌ٔ A، مقداری محلول نشاسته ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.


* در لوله‌ٔ B، مقداری بزاق ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.


* در لوله‌ٔ C، مقداری محلول نشاسته و کمی بزاق ریخته و یک قطره لوگول اضافه می‌کنیم.


مشاهدات: محلول لوله‌ٔ A آبی رنگ می‌شود، محلول لوله‌ٔ B آبی رنگ نمی‌شود و بی‌رنگ باقی می‌ماند و محلول لوله‌ٔ C ابتدا آبی رنگ شده سپس به تدریج رنگ آبی از بین می‌رود.


نتیجه گیری: در بزاق آنزیمی وجود دارد که نشاسته را تجزیه می‌کند.

جواب فکر کنید صفحه 112 علوم هفتم

شکل زیر سه نوع دندان پیش، نیش و آسیا را نشان می‌دهد.

image 39

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟


دندان‌های پیش دارای لبه‌ٔ تیز و مسطح می‌باشند و برای بریدن غذا به کار می‌روند. دندان‌های نیش دارای نوک تیز هستند و برای سوراخ کردن، خرد کردن یا پاره کردن غذا استفاده می‌شوند. دندان‌های آسیای کوچک دارای دو برآمدگی سطحی و دندان‌های آسیای بزرگ دارای چهار یا پنج برآمدگی سطحی هستند و وظیفه‌ٔ آسیای کردن غذا را بر عهده دارند.


ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟


تعداد دندان‌های پیش: 8 عدد، تعداد دندان‌های نیش 4 عدد، تعداد دندان‌های آسیاب کوچک: 8 عدد و تعداد دندان‌های آسیای بزرگ: 12عدد می‌باشد.

برچسب شده در: