در این نوشته با جواب صفحه 113 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 113 ریاضی دوم

جواب فعالیت صفحه 113 ریاضی دوم

1- یک کاغذ مربّع شکل بردارید.


آن را از وسط تا کنید. کاغذ چند قسمت شد؟ 2 قسمت


یک قسمت را رنگ کنید.


کاغذ را دوباره از وسط تا کنید. یک بار دیگر هم آن را از وسط تا کنید.


حالا کاغذ به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 8 قسمت 


چند قسمت آن رنگ شده است؟ 4 قسمت

جواب صفحه 113 ریاضی دوم

2- وسط 3 ضلع دیگر مربّع را بدون استفاده از خط‌کش پیدا کنید. حالا با خط‌کش وسط ضلع‌های رو‌به‌رو را به یکدیگر وصل کنید.


شکل مربّع به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 4 قسمت


گوشه‌های مربّع را به هم وصل کنید. حالا شکل به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟ 8 قسمت 


3 قسمت از مربّع را رنگ کنید و جمله‌ی زیر را کامل کنید.


3 قسمت از 8 قسمت‌های مساوی رنگ شده است.

image 476

جواب خلاق باش صفحه 113 ریاضی دوم

یک نوار کاغذی باریک را با تا کردن به دو نیم تقسیم کنید.


سپس هر کدام را دوباره به دو نیم تقسیم کنید. نوار کاغذی حالا به چندتکّه تقسیم شده است؟ 4


دوباره هر قسمت را به دو نیمه تقسیم کنید. نوار کاغذی به چند قسمت تقسیم شده است؟ 8


3 تا از قسمت‌های کوچک را رنگ کنید. چند تا رنگ نشده، باقی مانده است؟ 5

برچسب شده در: