در این نوشته با جواب صفحه 114 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 114 روان شناسی یازدهم

به نظر شما به کارگیری اصطلاح «تفکر بدون آگاهی» یا به اصطلاح «تفکر ناخودآگاه» درست است؟ چرا؟

بله، در تفکر ناخودآگاه فرد به طور عادی از تفکر خودآگاهی ندارد ولی در حالی که به موضوع دیگری توجه دارد این تفکر به طور خودکار فعال شده و رفتاری را تحت تاثیر خود قرار می دهد.