در این نوشته با جواب صفحه 114 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 114 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحه 114 ریاضی هشتم

درس گذشته مقدار ۲√ را هم به صورت تقریبی و هم به کمک ماشین حساب محاسبه کردید.
در این فعّالیت با نمایش ۲√ روی محور اعداد آشنا می‌شویم. محور عددهای زیر را در نظر بگیرید. مثلث OAB یک مثلث قائم‌الزاویهٔ متساوی‌الساقین به ضلع ۱ است.

به مرکز O و شعاع OB کمانی می‌زنیم تا محور اعداد را در نقطه C قطع کند.

طول پاره خط OC چقدر است؟ 

۲√ 

چرا نقطهٔ C، عدد ۲√ را نمایش می‌دهد؟

 چون برابر با شعاع دایره است.

image 290

به همین روش، نقطه‌ای را روی محور بالا معین کنید که عدد ۲√− را نمایش دهد.
در شکل زیر، تعدادی مثلث قائم‌الزاویه رسم شده است. در هر یک از این مثلث‌ها طول یک ضلع زاویهٔ قائمه ۱ واحد است. طول وترهای این مثلث‌ها به ترتیب ۲√,۳ ,۴√,۵√ است. چرا؟ با استفاده از رابطهٔ فیثاغورس

آیا می‌توانید به همین ترتیب پاره خطی به طول ۶√ و ۷√ رسم کنید؟ بله چگونه؟

جواب صفحه 114 ریاضی هشتم

از شکل داده شده استفاده کنید. دهانه پرگار را به اندازه ۳√ و ۵√ باز کنید و عددهای ۳√ + ۱ و ۵√ + ۲ را روی محور اعداد نمایش دهید.

image 292

جواب کار در کلاس صفحه 114 ریاضی هشتم

عدد ۲−۳√ را روی محور اعداد نمایش دهید.

image 293

برچسب شده در: