در این نوشته با جواب صفحه 114 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 114 ریاضی چهارم

1- حاصل جمع‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

image 383

1/2+2/3=3/5

image 386

1/9+1/4=3/3

2- حاصل تفریق‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.

image 384

3/4−1/1=2/3

image 385

3/1−2/4=0/7

3- جاهای خالی را با عددهای مختلف پر کنید.

0/3+1/7=2
0/5+1/5=2
0/8+1/2=2
2−1/4=0/7
2−0/7=1/3
2−1/9=0/1

فعالیت

1- دو دانش آموز جمع و تفریق‌های زیر را به دو صورت نوشته‌اند. راه حلّ آنها را توضیح دهید.

جواب صفحه 114 ریاضی چهارم

ابتدا عدد بالایی را با واحد عدد پایین جمع کرده و سپس قسمت اعشاری عدد پایین را اضافه کرده است.

image 388

مانند جمع و تفریق معمولی، از سمت راست جمع و تفریق را انجام داده است و زمانی که به ممیز رسیده، علامت ممیز را قرار داده است.