در این نوشته با جواب صفحه 114 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 114 شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 114 شیمی دوازدهم

فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری آب به شکل زیر است. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 271

آ) این پلیمر از کدام دسته پلیمر هاست؟ چرا؟

پلی‌استرها؛ زیرا دارای گروه عاملی استری است.

ب) ساختار مونومرهای سازنده این پلیمر را رسم کنید.

image 272

جواب با هم بیندیشیم صفحه 114 شیمی دوازدهم

1- بررسی ها نشان می دهند که از تقطیر نفت خام می توان مواد زیر را به دست آورد.

image 275

با بررسی فرمول های ساختاری زیر به پرسش های داده شده پاسخ دهید.

image 273

آ) برای تهیه ترفتالیک اسید از پارازایلن، چه تغییری باید در ساختار پارازایلن ایجاد کرد؟

برای تهیه ترفتالیک‌اسید از پارازایلن می‌توان ابتدا از تقطیر نفت خام پارازایلن را تهیه کرد و سپس پارازایلن را در حضور یک مادهٔ اکسنده مانند پتاسیم پرمنگنات و یا گاز اکسیژن هوا به ترفتالیک‌اسید تبدیل کرد.

جواب صفحه 114 شیمی دوازدهم
جواب صفحه 114 شیمی دوازدهم

ب) عدد اکسایش اتم های کربن ستاره دار را در این دو ترکیب تعیین کنید.

در پارازایلن عدد اکسایش کربن‌ها ۳- و در ترفتالیک‌اسید عدد اکسایش کربن‌ها ۳+ است.

پ) با توجه به آموخته های خود درباره واکنش های اکسایش ــ کاهش، برای تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید کدام دسته از مواد زیر را مناسب می دانید؟ توضیح دهید.

اکسنده ها                           کاهنده ها

مواد اکسنده‌ مناسب‌تر هستند؛ زیرا در تبدیل پارازایلن به ترفتالیک‌اسید عدد اکسایش کربن افزایش می‌یابد.

2- پتاسیم پرمنگنات اکسنده ای است که محلول غلیظ آن در شرایط مناسب پارازایلن را با بازده نسبتاً خوب به ترفتالیک اسید تبدیل می کند.

image 274

آ) در این واکنش یون پرمنگنات به منگنز (IV) اکسید تبدیل می‌شود. تغییر عدد اکسایش اتم منگنز در این واکنش چند است؟ (عدد اکسایش اتم منگنز در یون پرمنگنات برابر با +7  است).

 عدد اکسایش اتم منگنز (Mn) به اندازه 3 واحد کاهش می یابد؛ عددهای اکسایش اتم منگنز در ترکیب های 4MnO و MnO2 به ترتیب 7+ و 4+ است که تغییر در عدد اکسایش اتم منگنز از تفاضل عدد اکسایش اول که در مسأله ذکر هم شده و عدد اکسایش ترکیب یون پرمنگنات به منگنز 3+ است و معنای آن هم این است که تغییر عدد اکسایش اتم منگنز، 3+ واحد کاهش یافته است.

image 277

ب) انرژی فعال سازی این واکنش زیاد است یا کم؟ چرا؟

انرژی فعال‌سازی این واکنش زیاد است؛ زیرا با وجود خاصیت اکسندگی یون پرمنگنات باز هم انجام این واکنش نیازمند دمای بالا و کاتالیزگر است.