در این نوشته با جواب صفحه 115 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 115 ریاضی چهارم

کار در کلاس

جمع و تفریق‌های زیر را از هر راهی که دوست دارید، انجام دهید.

جواب صفحه 115 ریاضی چهارم

تمرین

1- از یک توپ پارچه به طول 10 متر، 3/7 متر را جدا کردیم. چند متر باقی مانده است؟

6/3 = 63 تا 0/1 = 37 تا 0/1- 100 تا 0/1 10−3/7=0/1

2- دو میله به طول‌های 2/7 و 1/4 متر را به هم جوش می‌دهیم. طول میله‌ی جدید چند متر است؟

image 390

3- ارتفاع آب یک استخر 1/6 متر و قدّ مهرداد 1/8 متر است.
اگر مهرداد در این استخر ایستاده باشد، چقدر از قدّ او بیرون آب است؟

image 393

4- گنجایش مخزن بنزین یک ماشین 35 لیتر است. اگر 4/7 لیتر بنزین در آن ریخته شود، به طور کامل پر می‌شود. این مخزن چقدر بنزین دارد؟

30/03 = 303 تا 0/1 = 47 تا 0/1 – 350 تا 0/1 35−4/7=0/1

5- حاصل عبارت زیر را به دو صورت انجام دهید.

image 394
image 392

6- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

3/9+2/4−4/8=6/3−4/8=1/5
8/9−2/3−5/7=6/6−5/7=0/9

7- یک نوزاد هنگام تولّد 3/3 کیلوگرم و نوزاد دیگر 4/1 کیلوگرم بود.
نوزاد دوم چقدر از نوزاد اوّل سنگین‌تر بوده است؟

image 391