در این نوشته با جواب صفحه 115 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 115 علوم نهم

فکر کنید

به نظر شما، آیا امکان حیات در عطارد و مشتری، وجود دارد؟ چرا؟

خیر- زیرا اولاً میانگین دما در این دو سیاره بسیار نامناسب است

– در ثانی جو (هوا) برای تنفس مناسب نیست

– همچنین مشتری از جنس گاز و غبار می باشد که امکان سکونت وجود ندارد

فعالیت

با توجه به جدول ویژگی سیارات، در شکل زیر نام سیاره های واقع در محدوده های الف، ب، پ و ت را بنویسید.

جواب صفحه 115 علوم نهم

الف) مشتری، زحل، اورانوس، نپتون

ب) نپتون، مشتری، زحل، اورانوس

پ) مریخ، مشتری، نپتون، اوارنوس      

ت) مشتری، زحل، اوانورس، نپتون

برچسب شده در: