در این نوشته با جواب صفحه 115 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 115 علوم چهارم

فعالیت

image 373

با توجّه به شکل روبه رو، غذاهای گنجشک کدام اند؟

کرم خاکی و دانه‌ی گیاه

گنجشک غذای کدام جانوران است؟

روباه و گربه

در این شکل چند زنجیره ی غذایی وجود دارد؟

4 زنجیره وجود دارد.

کدام جانور در این زنجیره ها مشترک است؟

گنجشک مشترک است.

فکر کنید

تصویرهای زیر را به دقت نگاه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب صفحه 115 علوم چهارم

بین این موجودات زنده، چه ارتباط غذایی ای وجود دارد؟  

 ارتباط غذایی موجودات زنده ی این مکان ها را با استفاده از علامت پیکان نشان دهید.

یک زنجیره‌ی غذایی را تشکیل می‌دهند.

گاو وحشی  ←  شیر

ماهی  ←  عقاب

برچسب شده در: