در این نوشته با جواب صفحه 116 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 116 ریاضی چهارم

جواب فرهنگ نوشتن صفحهٔ 116 ریاضی چهارم

1- 14 تا یک هفتم می‌شود 2 واحد. چگونه 14 تا یک هفتم را حساب می‌کنید تا به عدد 2 برسید؟ توضیح دهید.

چون واحد کامل 7 قسمت است پس 7 تا یک هفتم برابر واحد کامل است و بنابراین 14 تا یک هفتم برابر 2 واحد کامل است.

2- چگونه دو عدد 0/7 و 0/8 را مقایسه می‌کنید؟ توضیح دهید.


0/7 یعنی 7 تا 0/1 و 0/8 یعنی 0/1 پس 0/8 از 0/7 بزرگ‌تر است.

3- چگونه اختلاف دو عدد 1/7 و 0/8 را پیدا می‌کنید؟ توضیح دهید.


آن‌ها را به صورت ستونی نوشته و مانند حالت معمولی، از سمت راست تفریق را انجام می‌دهیم و وقتی به اعشار رسیدیم علامت ممیز را قرار می‌دهیم.

جواب تمرین صفحه 116 ریاضی چهارم

1- 3 قرص نان داریم. می‌خواهیم آنها را بین 4 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم. با رسم شکل مشخّص کنید به هر نفر چقدر نان می‌رسد.


به هر 3 نفر یک چهارم یعنی سه چهارم نان می‌رسد.

image 395

2- کدام شکل‌ها 0/3 را نشان می‌دهد؟

image 399
شکل (1)
image 397

شکل (2): 0/3 را نشان می‌دهد.

image 398
شکل (3)
image 396

شکل (4): 0/3 را نشان می‌دهد.

3- با توجّه به واحد داده شده مشخّص کنید هر شکل چه عددی را نشان می‌دهد.

جواب صفحه 116 ریاضی چهارم
جواب صفحه 116 ریاضی چهارم

4- برای مقایسه‌ی دو عدد 1/8 و 2 چهار دانش آموز راه حل‌های خود را توضیح داده‌اند. جاهای خالی را پر کنید.


1/8 برابر است با 18 تا 0/1

image 402

1/8 برابرا است با یک و 8 تا 0/1

image 401

1/8 از 2 کمتر است. اختلاف آنها 0/2 است.

image 403

1/8 برابر است با 1 به علاوه‌ی 0/8

image 404

5- جاهای خالی را پر کنید.


3/6 برابر است با 3 به اضافه‌ی 0/3


3/6 به اندازه‌ی 0/4 از 4 کمتر است.


3/6 برابر است با 3 و 6 تا 0/1


3/6 برابر است با 36 تا 0/1.

6- حاصل جمع و تفریق‌ها را به طور ذهنی حساب کنید.

0/8+0/7=1/5
1/8−0/4=1/4
1/4+0/6=2
2+0/9=2/9

7- در ماشین حساب‌ها به جای علامت / از کلید استفاده می‌شود. هریک از عددهای زیر را به فارسی بنویسید.

2.3=2/3
5.7=5/7
8.9=8/9
4.1=4/1
0.6=0/6
2.5=2/5

8- حاصل عبارت‌های زیر را با ماشین حساب به دست آورید.

43/7+2/8+13/9−10/5=49/9
8/4−3/5+7/9+1/1=13/9

9- عددهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید.

image 406

10- یک تخته، مثل شکل زیر، در حیاط مدرسه روی دیوار قرار دارد. دانش‌آموزان دست خود را خیس می‌کنند و درحال پریدن، آن را به تخته می‌زنند. جای دست آنها روی تخته دیده می‌شود.


چه کسی بیشترین پرش را داشته است؟ سعید


علی چقدر باید بیشتر بپرد تا دستش به خطّ 2 متر برسد؟

0/3 = 3 دهم = 17 دهم – 20 دهم 2−1/7=

image 405
جواب تمرین صفحه 116 ریاضی چهارم