در این نوشته با جواب صفحه 12 ریاضی سوم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب صفحه 12 ریاضی سوم

تمرین

1- الگوها را ادامه دهید. رابطه‌ی بین عددها را توضیح دهید.

0,7,14,21,28
عددها 7 تا 7 تا اضافه می‌شوند

100,300,500,700,900
عددها 200 تا 200 تا اضافه می‌شود

450,550,650,750,850
عددها 100 تا 100 تا اضافه می‌شود

2- با استفاده از ماشین حساب، الگوهای زیر را ادامه دهید و درباره ی الگوی هر کدام توضیحی بنویسید.

0,13,26,39,52,65,78
عددها 13 تا 13 تا اضافه می‌شوند

0,9,18,27,36,45,54
عددها نه تا نه تا اضافه می‌شوند

1,12,23,34,45,56,67
عددها 11 تا 11 تا اضافه می‌شوند

3- امروز شنبه و اوّلین روز ماه است. تا آخر این ماه، شنبه‌ها چه روزهایی از ماه هستند؟ الگوی 7 تا 7 تا است. یعنی اگر به تاریخ هر شنبه 7 روز اضافه شود، تاریخ شنبه هفته‌ی بعد به دست می‌آید.

1,8,15,22,29

خلاق باش

به کمک ماشین حساب یا به طور ذهنی جواب جمع‌های زیر را پیدا کنید.

4+7+5+3= 19
3+5+7+4= 19
3+4+7+5= 19
3+7+5+4= 19

با دیدن حاصل جمع‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در جمع چند عدد وقتی جای عددها تغییر کند، حاصل تغییر نمی‌کند.

حالا حاصل جمع‌های زیر را حساب کنید. سعی کنید با کنار هم قرار دادن عددهای مناسب، حاصل را به طور ذهنی به دست آورید.

2+5+8+5= 20
7+8+3+2+5= 25
4+6+7+1+2= 20
1+2+3+7+8+9= 30

برچسب شده در: