جواب صفحه ۱۲ ریاضی هشتم ? فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲ ریاضی هشتم

فعالیت

۱- برای هرکدام از محورها یک تساوی جمع بنویسید.

حاصل عبارت روبه رو را به دست آورید و با حاصل جمع بالا مقایسه کنید. یکسان است.

image 251

با توجه به تساوی‌های زیر، توضیح دهید که چگونه می‌توانیم حاصل جمع و تفریق دو عدد گویا را با استفاده از جمع و تفریق دو عدد صحیح به دست آوریم.

برای آن دسته از اعداد گویایی که مخرج یکسان دارند در صورت ها را با هم جمع و و تفریق میکنیم و مخرج ،نیز همان مقدار مخرج کسرهاست.
اما برای اعداد گویایی که هم مخرج نیستند ابتدا کسرها را هم مخرج کرده سپس با استفاده از توضیحات ،بالا آنها را با هم جمع و تفریق می کنیم

۲- مانند نمونه، ابتدا مخرج‌ها را یکی کنید؛ سپس، جمع و تفریق‌ها را انجام دهید.

image 252

کار در کلاس

۱- مانند نمونه، حاصل هر یک از عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب صفحه 12 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۱۲ ریاضی هشتم

۲- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

حالا مانند نمونه، هر عدد مخلوط را به صورت دو عدد صحیح و کسری درآورید و با هم جمع کنید.

image 250

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های گویا

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه