جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم

6. الف) چند صفت مربوط به شخصیت افراد را در جدول زیر بیابید. (6کلمه)

6) A) Find six words related to the lesson. (Personality)

جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم
جواب صفحه 12 کتاب کار زبان نهم

A)

brave, angry, neat, clever, shy, careless

شجاع، عصبانی، مرتّب، باهوش، خجالتی، بی دقّت

ب) کلماتی را که یافته اید در ستون مناسب قرار دهید.

B) Put the words in the correct columns.

Positive: ……………………………………

Negative: ……………………………………

B)

Positive: brave, neat, clever

Negative: angry, careless, shy

مثبت: شجاع، مرتّب، باهوش

منفی: عصبانی، بی دقّت، خجالت

پ) جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

C) Complete the sentences with the correct words.

1. My little brother is …………………… . He is not talkative.

2. The waiter is very……….. . He clears the table very well.

3. He is a …………………………. student. He studies hard.

4. Jack is a …………………… driver. He drives too fast.

1. My little brother is ….shy…. .  He is not talkative.

2. The waiter is very ….neat…. . He clears the table very well.

3. He is a ….hard-working…. student. He studies hard.

4. Jack is a ….careless…. driver. He drives too fast.

1. برادر کوچک من خجالتی می باشد. او پرحرف نیست.

2. پیشخدمت بسیار مرتّب اتس. او میز را بسیار خوب تمیز می کند.

3. او دانش آموز سخت کوشی است. او سخت مطالعه می کند.

4. جَک راننده بی دقّتی است. او بسیار سریع رانندگی می کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه