در این نوشته با جواب صفحه 121 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 121 ریاضی هفتم

فعالیت

1- محسن می‌خواهد یک سکه بیندازد، سکه رو می‌آید یا پشت؟ احتمال رو یا پشت آمدن سکه مساوی است.

او سکه را انداخت. سکه رو آمد. اگر دوباره سکه را بیندازد، رو می‌آید یا پشت؟
یا رو می‌آید یا پشت. احتمال رو یا پشت آمدن سکه مساوی است.

محسن سه بار سکه را انداخت و هر سه بار رو آمد. اگر یک بار دیگر سکه را بیندازد، رو می‌آید یا پشت؟
یا رو می‌آید یا پشت. احتمال رو یا پشت آمدن سکه مساوی است.

2- شما هم تجربه کنید! یک سکه بردارید، آن را 10 بار بیندازید و در هر آزمایش، وضعیت سکه را با رسم چوب خط، در جدول مقابل یادداشت کنید.

image 328
جواب صفحه 121 ریاضی هفتم

جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید. آیا جدول همه با هم یکسان است؟

نسبت تعداد رو آمدن سکه به تعداد کل آزمایش‌ها را با توجه به جدول خودتان، به صورت یک کسر بنویسید.

شش دهم

کسرتان را با کسرهای به دست آمده در کلاس مقایسه کنید. آیا کسرها با هم مساوی هستند؟

کار در کلاس

1- در یک کیسه 1 مهرهٔ قرمز و 2 مهرهٔ آبی قرار دهید. یک مهره را به صورت تصادفی از کیسه بیرون بیاورید و رنگ آن را یادداشت کنید. مهره را دوباره درون کیسه قرار دهید. این آزمایش را 9 بار دیگر هم انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید:

987654321نوبت آزمایش
آبیآبیقرمزآبیآبیآبیقرمزآبیقرمزآبیرنگ مهره
جواب صفحه 121 ریاضی هفتم

جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید. آیا جدول همه با هم یکسان است؟ خیر


در چه کسری از آزمایش‌ها مهرهٔ قرمز از کیسه بیرون آمد؟

image 330

پاسخ‌ها را با دوستانتان مقایسه کنید. چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی مشاهده می‌کنید؟

2- یک تاس را 30 بار بیندازید و عدد روی تاس را در نمودار مقابل ثبت کنید.

جواب صفحه 121 ریاضی هفتم
جواب صفحه 121 ریاضی هفتم

پاسختان را با دوستانتان مقایسه کنید.
آیا در 30 آزمایش انجام شده، هر عدد دقیقاً 5 بار مشاهده شد؟
خیر

برچسب شده در: